سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا جواهری – معاون مهندسی فروش و صادرات – شرکت واگن پارس

چکیده:

در جهان امروز که شرکتها در رویای فتح بازارهای جدید و صادرات محصولات و خدمات خود می باشند، تولید کنندگان ایرانـی بـه پـشتوانه مزیت های بیشمار نهفته در کشور از جمله منابع با ارزش انسانی، انرژی ارزان، مـواد اولیه در دسـترس و مهمتـر از همـه موقعیت اسـتراتژیک و ژئوپولیتیک کشور می توانند با قدرت وارد عرصه صادرات گردیده و کسب سود و ایجاد اشتغال نماینـد. در این میان، صـنعت اسـتراتژیک ریلی زمینه ای مساعد و سودآور برای فعالیت های صادراتی موفق می باشد اگر شرکتها دانش صادرات را در کنار تو لید باکیفیت و تحویل بـه موقع قرار دهند.
در این مقاله تلاش گردیده بر پایه تجربیات کسب شده در جریان پروژه های موفق بازاریابی بین المللی و صادرات شرکت واگن پارس برخـی مفاهیم مهم و روشهای مؤثر صادرات معرفی شود. سپس ارکان صادراتی غنی بـازار، تولید کننـده و عوامـل صـادرات بـا تأکید بـر مبحـث صادرات خودروهای ریلی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه مبحث صادرات خودروهای ریلی باتاکید بر دو رکـن بـازارو تولیـد کننـده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فاینانس بعنوان یکی از الزامات فرایند صادرات به اختصار اشاره شده است. در خاتمه تلاش گردیده تا ضمن تبین فرصتهای صادراتی پیش روی صنعت کشور برخـی مـشکلات و کاستی های موجـود بـر سر راه صادرکنندگان اشاره گردد.