سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
حوریه کلوندی – دانشجوی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری دانشکده هنرومعماری دانشگاه ازادواحدهمدان

چکیده:
شهرنشینی پدیده ای کاملا شناتخه شده برای تمام کشورهای درحال توسعه است نکته قابل بحث ضرورت اصلاح رویه های حاکم برالگوی مدیریتی شهری است که نوعی تعامل هدفمند را با جریان شهرنشینی مطرح می سازد روند افزایش شهرنشینی درکشورباعث شده است که ساختارفرسوده مدیریت شهری درشهرها توانایی پاسخ گویی به حجم عظیم نیازهای شکل گرفته را نداشته باشد یکی ازمهمترین ارکان مدیریت شهری شوراهای اسلامی شهرها هستند که باهدف کم کردن حاکمیت دولت درشهر و ایجادپارلمان درشهر و واگذاری اختیارات تصمیم گیری درامور مختلف به نمایندگان مردم درشهر می باشد که باعث کارامدی خواهد شد باتوجه به مطالعات انجام شده درخصوص میزان موفقیت درنقش شوراها درمدیریت پژوهش حاضر براین مبنا استوار است که رویکرد فعلی مدیریت شهری شوراها درشهرهای ایران اثربخشی مطلوب را نداشته است درسالهای اخیر رویکردهای متفاوتی نسبت بن حوه ی مدیریت شهری تجربه شدهاست بی شک توجه به اموزه های و نتایج این رویکردها درجهت اتخاذ رویکرد صحیح و پایدارنسبت به مدیریت شهری درکشورمان موثر خواهد بود توجه بهواقعیت های چگونگی مدیریت فعلی درشهرهای ایران و مقایسه آن با باورهای موجود میان شهروندان مسئولان و برنامه ریزان میتواند ضرورت توجه به بازنگری دررویکردهای موجود نسبت به مدیریت شوراها را به خوبی روشن سازد مدیریت یکپارچه شهری نظریه نوینی است که دریکی دودهه اخیر برای حل معضلات کنونی مدیریت شهرها مطرح شده است و درمسیردستیابی به توسعه پایدارشهریک شاخص مهم تلقی میشود