سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب اله اعلمی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش برق
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس – بخش برق

چکیده:

با توجه به سند چشم انداز بیست سـاله کشـور در خصـوص دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنـاوری منطقـه وتاکید بر رشد و گسترش فعالیت های اقتصادی در زمینه هـای صنعت، معدن، تجارت، مخابرات و حمل ونقل و با توجه بـه منحنی های تخمـین رشـد بـار در بیسـت سـال آتـی کشـور مشاهده می شود که نرخ رشد مصرف انرژی الکتریکی بسـیار زیاد بوده و جوابگویی به آن، ِسـرمایه گـذاری کلانـی را مـی طلبد که قطعا فشار زیادی را به بودجه ملی اعمال مـی کنـد . بدیهی استِ ارائه " طرح راهبردی مـدیریت مصـرف بـرق " می تواند کمک قابل ملاحظه ای را به حل معضل فوق نماید . در این مقاله ابتدا رئوس سند چشم انداز بیست ساله و منحنی های رشد بار و وضـعیت مـدیریت مصـرف در کشـور مـوردبررسی قرار گرفته، سپس فرایند تدوین یـک سـند راهبـردی شرح داده می شود . آنگـاه نکـات مهمـی کـه در تهیـه سـند راهبردی مدیریت مصرف برق در کشور باید مورد توج ه قرار گیرد، بیان می شود . در پایان نیز جدول شرح خدمات و برنامه اجرایی برای تدوین سند راهبردی مدیریت مصرف برق در کشور ارائه می گردد .