سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اصغر مولائی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مطالعات جامع یکی ضروریات توسعه پایدار و انسانمدار شهرها و مناطق میباشد. این مطالعات به ویژه در ابعاد زیستمحیطی، فرهنگیاجتماعی، اقتصادی و کالبدی میتواند نقش مهمی در حفظ وتقویت هویت مجتمعهای زیستی ایفا نماید. این موضوع با مطالعه سوابق جهانی و ایرانی، در پروژههای معاصر ضرورتی مضاعف مییابد. نگرشهای تکبعدی در برنامهها و طرح های توسعه میتواند باعث تضعیف و تهدید عناصر و مولفههای هویتی منطقه قشم باشد. در تحقیق حاضر ضمن بررسی سوابق جهانی و ایرانی،با مطالعه مولفههای هویتی، منطقه قشم و ارکان توسعه و تحلیل یکپارچه آ نها در مورد پروژه بلوار ساحلی خلیجفارس، در پایان پیشنهاداتی ارائه میشود. این نوشتار از یک طرف به ضرورت مطالعات جامع و ملاحظات زیستمحیطی، فرهنگیاجتماعی، اقتصادی و کالبدی تاکید کرده و از طرف دیگر به مشارکت بین ارکان توسعه ، تعامل و هماهنگی سازنده مابین مردم، مسئولان و متخصصان مربوطه تاکید میکند.