سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین‌ شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
محمد غفوری – دانشیار گروه زمین‌ شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن عباسی – دانشجوی رشته زمین‌ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

برای ارزیابی دقیق رفتار پروژه‌های عظیمی نظیر سد، بررسی ویژگیهای توده سنگ‌های تشکیل دهنده ساختگاه امری ضروری محسوب می‌گردد. یکی از روشهای مرسوم برای مطالعه توده سنگهای ساختگاه سد طبقه‌بندی مهندسی آنها است.
طبقه‌بندی مهندسی توده‌های سنگی در مرحله امکان‌پذیری و اولیه طراحی یک پروژه، که اطلاعات جامع بسیار کمی در رابطه با خواص ژئوتکنیکی توده‌های سنگی، مقدار تنش موجود در آن و همچنین مشخصات آب‌شناختی در دسترس می‌باشد، می‌تواند بسیار مفید و سودمند باشد. هدف اصلی استفاده از یک سیستم طبقه‌بندی این است که بتوان پارامترهایی را دسته‌بندی نموده و با استفاده از نتایج آنها، ماهیت توده سنگ و چگونگی رفتار مهندسی آن را در شرایط مختلف فراهم آورد.
در این تحقیق رده‌بندی ژئومکانیکی (RMR) ، شاخص کیفیت توده سنگ(Q) و طبقه‌بندی شاخص مقاومت زمین‌شناختی (GIS) برای توده‌سنگ‌های تکیه‌گاه راست، تکیه‌گاه چپ و بستر ساختگاه سد کریت با استفاده از بررسیهای صحرایی و نتایج آزمایشاهی صورت گرفته است. بر اساس نتایج طبقه‌بندی RMR توده‌سنگهای تکیه‌گاه راست در رده‌سنگهای خوب و توده سنگی تکیه‌گاه، چپ و بستر در رده سنگهای مناسب جای می گیرد. در سیستم طبقه بندی Q نیز مقدار Q در تکیه گاههای راست، چپ و بستر به ترتیب برابر 647/0 و 873/0 می‌باشند. در سیستم GSI ، توده‌سنگهای تکیه‌گاه راست در رده B/G تکیه‌گاه چپ و بستر در رده VB/F قرار می‌گیرند. بر اساس نتایج هر سه طبقه‌بندی انجام شده، کیفیت توده سنگی ساختگاه سد مناسب تا خوب می‌باشد.