سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساجده رضانیا – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
علی مطیع نصرآبادی – دانشگاه شاهد
وحید ابوطالبی – دانشگاه یزد
مجید قشونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

هدف از این تحقیق طبقه بندی اثرات قدیم/جدید در فرآیند بازیابی حافظه با استفاده از پتانسیل های وابسته به رخداد مغزی است. به این منظور، از دادگان پتانسیل های وابسته به رخداد ثبت شده روی سه کانال Cz Pz و Fz استفاده شده است که طی آن در آزمایشی از افراد خواسته شده، تصاویر ب یمعنایی را که در فاز آموزش مشاهده کرده اند، از تصاویری که تاکنون ندیده اند تفکیک نمایند. جهت تحقق این امر، از ویژگی های مرتبط با فعالیت حافظه در حوزه زمان-فرکانس استفاد هگردید. ضرایب تبدیل موجک گسسته پتانسیل های وابسته به رخداد محاسبه شد و سپس با استفاده از میانگین، واریانس و انرژی ضرایب برخی باندها، مجموعا 36 ویژگی روی سه کانال به دست آمد. پس از انتخاب ویژگی های مناسب روی تک کانال ها و مجموع سه کانال، آنالی زتفکیک خطی، جهت به دست آوردن درصد تفکیک دو گروه توسط ویژگی های منتخب انجا مگرفت. سرانجام با استفاده از ماشین همیار روی ویژگی های سه کانال، دادگان دو گروه با صحت 96/4% در مرحله آزمون تفکیک شدند.