سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدیان – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
ابوطالبی – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ممشلی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این تحقیق تشخیص تحریک هدف و غیر هدف افراد با استفاده از مولفه شناختی P300 موجود در سیگنال برانگیخته بینایی وابسته به رخداد آنها است. این کار با استفاده از چندین مشخصه سیگنال های وابسته به رخداد تک ثبت گرفته شده از ناحیه pz سرانجام شده است. بدین منظور پس ازاستخراج ویژگیهایی چون فرکانس بیشینه، فرکانس میانگین، فرکانس میانه، ضرایب تبدیل موجک گسسته و چندین پارامتر ریخت شناسی و انتخاب ویژگی های بهینه از بین آنها به طبقه بندی تک ثبتهای حاوی p300و فاقد آن پرداخته شده است. انتخاب ویژگیتوسط دو روش کاهش بعد سلسله مراتبی و جستجوی ژنتیک انجام می شود. طبقه بندی کننده ها: LDA و درخت تصمیم بودند. صحت تشخیص %63.13 برای داده آموزشی و %62.81 برای داده آزمایشی سیگنالهای هدف و غیر هدف با استفاده از انتخاب ویژگی های بهینه و طبقه بندی کننده LDA از نتایج بدست آمده در این تحقیق است.