مقاله طراحي ابزار اندازه گيري وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پايش از صفحه 137 تا 144 منتشر شده است.
نام: طراحي ابزار اندازه گيري وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي در شهر تهران
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبقه اقتصادي ـ اجتماعي
مقاله سلامتي
مقاله بهداشت
مقاله پرسشنامه استاندارد
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرمارودي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي افراد جامعه که نقش قابل ملاحظه اي در سلامت آنان دارد، خود متاثر از عوامل متعددي است. اين متغير در تمامي پژوهش هاي علوم پزشکي و بهداشتي، به مثابه يکي از متغيرهاي زمينه اي، مورد اندازه گيري قرار مي گيرد. تاکنون در کشور ابزاري که در اين خصوص محققان را ياري نمايد، ارايه نگرديده است. در پژوهش حاضر، سعي بر آن بود ابزار دقيقي که اعتبار آن در عمل، مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است، طراحي گردد تا اندازه گيري اين متغير در پژوهش هاي علوم پزشکي و بهداشتي با دقت لازم صورت گيرد. مطالعه حاضر به صورت مقطعي انجام شد و جامعه هدف در آن همه خانوارهاي ساکن در شهر تهران بودند. حجم نمونه مورد نياز براي جمع آوري داده ها 1000 خانوار تعيين گرديد. براي تعيين پايايي سوالات در هر حيطه، ثبات داخلي پرسشنامه با استفاده از شاخص آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت. اعتبار محتواي سوالات پرسشنامه نيز با نظر کارشناسان مربوط بررسي و اصلاح گرديد. اعتبار ساختاري با استفاده از روش تحليل عاملي محاسبه شد.
نتايج نشان دادند که متغيرهاي تسهيلات و اوقات فراغت (a=0.71)، مشخصات سرپرست و همسر سرپرست خانوار (a=0.66)، مسکن (a=0.67) و هزينـه ها و درآمد (a=0.34) داراي بالاترين پايايي بودند. نمره هاي پايايي به دست آمده نشان دادند که متغيرهاي مربوط به تسهيلات و اوقات فراغت، نسبت به متغيرهاي ديگر، همبستگي بيشتري با يکديگر داشتند. همبستگي متغيرهاي تحصيلات سرپرست خانوار، تحصيلات همسر سرپرست خانوار، مساحت منزل مسکوني، قيمت زمين منزل مسکوني، داشتن خودرو شخصي و داشتن رايانه با نمره کل از ساير متغيرها بيشتر بوده است. از اين رو، با استفاده از مجموع متغيرهاي فوق، شاخص خلاصه شده تعريف گرديد.
در اين مطالعه، با استفاده از روش تحليل پايايي، پرسشنامه اي استاندارد تهيه شد که هر دسته از سوالات آن به طور جداگانه و همچنين بخش هاي مختلف آن، در مجموع، داراي ثبات داخلي مناسبي هستند.