مقاله طراحي الگوي جهاني شدن خدمات بيمارستاني ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت 1389 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 86 تا 94 منتشر شده است.
نام: طراحي الگوي جهاني شدن خدمات بيمارستاني ايران
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله خدمات بيمارستاني
مقاله بازاريابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پور اميراشكان
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي پوران
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جهاني شدن و برنامه ريزي در جهت جهاني فکر کردن و فعاليت موسسات به صورتي که بتوانند خارج از محدوده ملي کار و فعاليت کنند از جمله اقدامات اساسي در ايران است. يک نيروي پيش برنده اصلي در توسعه شاخص هاي سلامت مي باشد. اين مطالعه به منظور طراحي الگوي جهاني شدن خدمات بيمارستاني ايران جهت ارتقا مشارکت در جذب مشتريان براي خدمات تشخيصي و درماني بيمارستان ها در سال 1387 از ساير کشورهاي جهان انجام گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي – تطبيقي، به صورت مقطعي بر روي تعدادي از کشورهاي منتخب شامل آمريکا، انگليس، هند، تايلند و مالزي انجام شد. اطلاعات بيمارستاني موردنياز کشورهاي منتخب شامل مکانيسم بازاريابي، خدمات درماني ارايه شده، تجهيزات و تسهيلات بيمارستاني آنها از طريق فرم جمع آوري داده ها گردآوري و الگوي اوليه تهيه گرديد. الگو از طريق دلفاي تکنيک به آزمون گذاشته شد و داده هاي حاصل پس از جمع آوري دسته بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تا بر اساس آن الگوي نهايي ارايه گردد.
يافته ها: نتايج مطالعه مربوط به کشورهاي منتخب نشان داد که کشورهاي توسعه يافته آمريکا و انگلستان داراي ساختار قوي مديريت بيمارستاني و فن آوري هاي و تکنولوژي هاي مدرن و پيچيده مي باشند. هندوستان، تايلند و مالزي نيز به علت موفقيت آن ها در ارايه خدمات بيمارستاني در سطح بين المللي و بازاريابي موفق در اين زمينه و ورود تکنولوژي هاي کشورهاي توسعه يافته در دهه گذشته توانسته اند نقش موثري در ارايه خدمات بين المللي داشته باشند. مطابق با اصول بدست آمده از يافته هاي اين تحقيق، الگوي جهاني شدن خدمات بيمارستاني در ايران طراحي و با توجه به شرايط فرهنگي ايران ارايه گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه با بهره گيري مناسب از امکانات و ظرفيت هاي موجود در ايران و استفاده از الگوي پيشنهادي مي توان کمک شاياني به جهاني شدن خدمات بيمارستاني نمود.