مقاله طراحي روستايي، مشارکت و توسعه پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در مسكن و محيط روستا از صفحه 3 تا 16 منتشر شده است.
نام: طراحي روستايي، مشارکت و توسعه پايدار
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي روستايي
مقاله مشارکت
مقاله بهسازي بافت
مقاله غناي بصري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بارول شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نگهداري كيا پريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهري شدن کشور که نه تنها در ايران، که در مقياس جهاني نيز در حال وقوع است سبب شده رفتارها و هنجارهاي جديدي در روستا پديد آيد و به سبب اين دگرگوني ها، نيازها و خواست هاي جديد در ارتباط با سازمان کالبدي فضايي از سوي جامعه روستايي طلب شود. بازسازي مناطق جنگ زده و پس از آن روستاهاي آسيب ديده از زلزله و سيل نشان داد که تا چه اندازه کاربست سياست ها، برنامه ها و اقدامات آموخته شده در مدارس معماري و شهرسازي مي تواند در تناقض و تباين با سازمان اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کالبدي روستا قرار گيرد. ولي اين تجربيات گران سنگ هيچ گاه به جمع بندي روشني براي برنامه ريزي و طراحي روستايي منجر نشده است.
بهسازي و نوسازي بافتهاي با ارزش روستايي و تعدادي معدود از بازسازي هاي موفق پس از سانحه نشان مي دهد که برنامه ريزي و طراحي روستايي جزء از طريق تعامل و روابط متقابل با روستاييان، آن هم در مقياس اجرايي حاصل نتواند شد. لازم است که از همان آغاز کار، روستا در چرخه تصميم سازي، تصميم گيري، برنامه ريزي، طراحي و اجرا حضور مستقيم و تعيين کننده داشته باشد. مقياس روستا، مشارکت واقعي را در دستور کار قرار مي دهد و بازخواني سازمان فضايي و کالبدي روستا جزء از طريق اين مشارکت ميسر نخواهد شد. استفاده از دانش بومي، بازآموزي و معاصرسازي اين دانش، استفاده از مصالح بوم آور و باز توليد و معاصرسازي آنها، بسيج نيروهاي خفته روستايي و آموزش آنان براي کاربست مجدد دانش بومي در زمينه بازتوليد سازمان فضايي و کالبدي روستا، شرط لازم براي تدوين مباني طراحي روستايي است.