مقاله طراحي و ساخت نانو زيست ذرات فاژي نوترکيب به عنوان کانديداي حامل واکسن ژني- خوراکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير 1388 در دانشور از صفحه 1 تا 6 منتشر شده است.
نام: طراحي و ساخت نانو زيست ذرات فاژي نوترکيب به عنوان کانديداي حامل واکسن ژني- خوراکي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو زيست ذرات
مقاله فاژ لامبدا
مقاله واکسن
مقاله بيان ژن
مقاله EGFP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان جاهي حوريه
جناب آقای / سرکار خانم: گيل پوريا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسن زهير
جناب آقای / سرکار خانم: روح وند فرزين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: حاملين باکتريوفاژي اخيرا به عنوان ابزار حمل ژن و ارايه واکسن مورد توجه قرار گرفته اند، که عمده دلايل اين موضوع به پايداري فيزيکي، بي خطري و قيمت پايين چنين حامليني مربوط مي شود. از آن جا که در ارتباط با انتقال ژن به درون ميزبانان يوکاريوتيک، اطلاعات اندکي در دست است. بنابراين به منظور تعيين قابليت انتقال ژن اين حاملين، مجموعه اي از مطالعات در شرايط آزمايشگاهي انجام گرفت.
مواد و روش ها: بدين منظور با استفاده از سازه Lambda ZAP با قابليت بيان در سلول هاي جانوري، اقدام به ساب کلون كردن ژن هاي مختلف از جمله EGFP به عنوان کنترل مثبت و PBR322 به عنوان کنترل منفي به داخل ناقل مزبور شد. با به كارگيري ليزات باکتريوفاژي، سازه نوترکيب فاژي بسته بندي گرديد. به منظور ارزيابي کاربردي بودن باکتريوفاژهاي توليد شده، ذرات باکتريوفاژي EGFP به کشت سلول هاي يوکاريوتي افزوده شد و بعد از 36 ساعت قابليت بيان ژن در زير ميکروسکوپ فلورسانت مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: مشاهده نشانه هاي فلورسانت ناشي از پروتئين فلورسنت سبز، به معناي عملکرد بياني حاملين مورد نظر در سيستم هاي يوکاريوتي است. پايداري فاژهاي نوترکيب به عنوان حامل واکسن خوراکي در شرايط مشابه مجراي گوارشي( pHو آنزيم هاي مخرب) مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجه گيري: نتايج آزمايش پايداري، نشان از قابليت به كارگيري حامل فاژي به عنوان واکسن خوراکي را دارد.