مقاله طراحي و ساخت پلاسميد حاوي مبدا همانندسازي ميتوكندري و ارزيابي تكثير آن در رده سلولي انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در افق دانش از صفحه 45 تا 56 منتشر شده است.
نام: طراحي و ساخت پلاسميد حاوي مبدا همانندسازي ميتوكندري و ارزيابي تكثير آن در رده سلولي انسان
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژن درماني
مقاله ناقل غيرويروسي
مقاله مبدا همانندسازي ميتوکندري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده گوهري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي پور مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زارع سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين پژوهش ساخت پلاسميد با مبدا همانندسازي ژنوم ميتوكندري انسان به منظور دستيابي به ناقلي ايمن است كه قادر باشد به صورت اپي زومال و به وسيله عناصر ترانس سلول انسان شناسايي و همانندسازي شود. مزيت اين ناقل نسبت به ناقلين آدنو ويروسي ماندگاري و نسبت به ناقلين رترو ولنتي ويروس عدم ورود در ژنوم سلول ميزبان مي باشد.
روش تحقيق: سه قطعه شامل مبدا هاي همانندسازي رشته سبك و سنگين ژنوم ميتوكندري و ژن gfp با روش PCR  تكثير و در وكتور pTZ57T/A كلون شدند. قطعه ژن hygro از پلاسميد pFBGGT با هضم آنزيمي جداسازي شد. سپس هر چهار قطعه در پلاسميد pBGGT ساب كلون گرديدند. تمام كلون هاي بينابيني و پلاسميد نهايي با روش PCR، هضم آنزيمي و تعيين توالي بررسي شدند. سلول هاي HEK293 و CHO با سازه نهايي ترانسفكت شدند. سلول هاي ترانسفكت شده با ميكروسكوپ فلورسنت به مدت چهل روز به صورت روزانه مشاهده شدند. از سلول هاي باقي مانده، پلاسميد و DNA ژنوميك تخليص گرديد و بر روي آن ها PCR هاي همپوشان به منظور اثبات حلقوي بودن پلاسميد انجام شد.
يافته ها: نتايج حاصل از PCR، هضم آنزيمي و تعيين توالي همگي تاييد كننده صحت انجام ساخت سازه بود. نتايج حاصل از ترانسفكشن سلول هاي HEK293 و CHO نشانگر عدم همانندسازي پلاسميد در سلول هاي فوق بود.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه پلاسميد واجد دو مبدا همانندسازي ميتوكندري نتوانست درون سلول هاي انساني تكثير شود، به نظر مي رسد مجبور به فراهم آوري شرايط مشابه همانندسازي ژنوم ميتوكندري به منظور همانندسازي ناقل نامبرده در تحقيقات آتي باشيم.