مقاله طراحي و مقايسه تكاليف درك و بيان واج آغازين كلمه در كودكان طبيعي 5 تا 6 ساله فارسي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در كومش از صفحه 121 تا 128 منتشر شده است.
نام: طراحي و مقايسه تكاليف درك و بيان واج آغازين كلمه در كودكان طبيعي 5 تا 6 ساله فارسي زبان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي واج آغازين
مقاله بيان کلمه
مقاله كودكان
مقاله فارسي زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياتباراحمدي سيده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: آراني كاشاني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي بختياري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مهارت هاي آگاهي واج شناختي به آگاهي و دست كاري صداهاي زباني بدون در نظر گرفتن معنا اطلاق مي شود. «آگاهي از واج» پيچيده ترين سطح مهارت هاي آگاهي واج شناختي است كه با تكاليف متعددي قابل ارزيابي و اجرا است. هدف از اين پژوهش، در ابتدا طراحي تكاليفي براي ارزيابي دو بخش مربوط به مهارت «آگاهي از واج» يعني «تشخيص كلمه متفاوت از نظر صداي آغازين» و «ساخت كلمه داراي آغاز كننده يكسان» و سپس مقايسه ميانگين نمره اين دو تكليف در كودكان طبيعي 5 تا 6 ساله فارسي زبان شهر تهران مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش روي 100 كودك طبيعي 5 تا 6 ساله فارسي زبان مهد كودك هاي شهر تهران (50 دختر و 50 پسر) اجرا شد كه به طور تصادفي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل دو بخش از زير آزمون «آگاهي از واج» يعني «تشخيص كلمه متفاوت از نظر صداي آغازين» و «بيان كلمه داراي واج آغازين يكسان» بود كه در طي اين پژوهش ساخته شد.
يافته ها: يافته ها حاكي از آن است كه دو بخش مورد نظر از روايي و پايايي مطلوب برخوردار هستند و ميانگين به دست آمده از تكاليف دو بخش با يك ديگر تفاوت معناداري دارد (تشخيص كلمه متفاوت از نظر واج آغازين: 1.09 و بيان كلمه داراي واج آغازين يكسان: 4.67، P=0.001). هم چنين مهارت كودكان دختر و پسر در اين دو بخش نيز تفاوت معناداري با يك ديگر نداشتند.
نتيجه گيري: تكايف طراحي شده براي ارزيابي واج آغازين كلمه داراي روايي و پايايي مطلوبي است. توانايي كودكان 5 تا 6 ساله در انجام دو تكليف طراحي شده متفاوت از يك ديگر بوده است ولي دختران و پسران در اجراي دو تكليف تفاوت معناداري با يك ديگر نداشتند.