سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبداله ایمان مهر – دانشجوی دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
برات قبادیان – دانشیار مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طراحی و ساخت یک نقاله نیوماتیکی افقی مواد ریز ( دانههای کلـزا کـه در تولید روغن صنعتی و سوخت غیر فسیلی بکار می رود ) با دبـی جرمـی ٩٠ کیلوگرم در ساعت و لولهای به قطر داخلی ٥٨ میلیمتر انجام شد . برای این منظور ابتدا برخی خواص فیزیکی و آیرودینـامیکی مـواد ( دانـه هـا ) کـه در طراحی دستگاه لازم است اندازه گیری گردید . مهمترین بخـش در طراحـی
نقاله نیوماتیک محاسبه افت فشار سیستم است که شـامل دو بخـش : افـت فشار هوا و افت فشار مواد می باشـد . پـس از محاسـبه حـداکثر افـت فـشار سیستم، بترتیب با انتخاب یک دمنده سانتریفیوژ مناسـب، سـاخت تغذیـه کننده دورانی و مکانیزم انتقال قدرت آن، ایجاد ای ستگاه انـدازه گیـری افـت فشار، ترکیب اجزاء و ساخت شاسی، ساخت نقاله تکمیل گردیـد . در کلیـه مراحل آزمایش، انتقال در فاز رقیق با توزیع یکنواخت دانه ها در مقطع لوله صورت گرفت . سرعت تهنشینی دانه ها در عمل 11/47 متر بر ثانیه بدسـت آمد که بیشتر از مقـدار پـیش بینـی شـده تو سـط رابطـه تئـوری بـود . در آزمایشها با تغییر سرعت ورودی هوای دمنده در ۵ سطح ( 14/11، 13/03، 15/29، 15/18، 14/83متر بر ثانیه ) ، نـرخ جریـان جرمـی دانـه هـا در ۳ سطح ( 90و 70، 50 کیلوگرم بر ساعت ) و طول لولـه انتقـال در دو سـطح ( ۲و ۴ متر ) ، افت فشار افقی سیستم با کمک لولـه پیتـو و مـانومتر مـورب اندازهگیری گردید . بدین ترتیـب تـأثیر پارامترهـای فـوق بررسـی و مـدل
رگرسیونی از افت فشار افقی سیستم بر حسب پارامترهای متغیر ارائه شد .