سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سید محمد رضا افقری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- شاهین شهر اصفهان
علیرضا مستوفی زاده – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- شاهین شهر اصفهان
محمد رضوانی – شرکت هواپیماسازی ایران(هسا)- شاهین شهر اصفهان
محمد علی وزیری – شرکت هواپیماسازی ایران(هسا)- شاهین شهر اصفهان

چکیده:
هدف از انجام کار حاضر طراحی آیرودینامیکی یکبعدی ایمپلر توربین جریان شعاعی میباشد. طراحی یکبعدی پایه و اساس طراحیهای دوبعدی، شبه سه بعدی و سه بعدی تورب وماشینها می باشد. در این مقاله سعی شده است با کمترین دادههای ورودی و فرضیات انجام شده کاملترین طراحی یکبعدی انجام شود و ایمپلری با بازده بالا و هندسه بهینه طراحی شود. به همین دلیل اساس این طراحی، نسبت بهینه شعاع ها در ورود و خروج ایمپلر میباشد تلفات روتور در این طراحی نقش مهمی را ایفا میکند. روش انجام این طراحی، همگرایی در بازده ایمپلر میباشد. به عبارت دیگر در حلقه مربوط به این الگوریتم، بازده ایمپلر از دو رابطه، که یکی بدون در نظر گرفتن افتها و دیگری با در نظر گرفتن آنها است، محاسبه می شود و این حلقه تا جایی تکرار خواهد شد که مقادیر این دو رابطه با یکدیگر برابر شوند. در این طراحی، اثرات لزجت توسط وارد کردن روابط افت در معادلات، در نظر گرفته شده است. با استفاده از این طراحی میتوان کلیه خواص جریان و هندسه پره در ورود و خروج ایمپلر را محاسبه نمود. همچنین تأثیر تغییر در سرعت مخصوص بر روی عملکرد توربین و نسبت سرعت آیزونتروپیک بررسی شده است. که تطابق خوبی با نمودارهای نمونهای توربوماشینها که حاصل تستهای آزمایشگاهی است، دارد. در نهایت کد مورد نظر با توربینی که داده های هندسی و تجربی آن موجود است، اعتبارسنجی شده است.