سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

احسان خیام باشی – کارشناس ارشد عمران – سازه ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شه

چکیده:

در دنیای امروز اهمیت مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات برهیچ کس پوشیده نیست از این رو بهره گیری از قابلیتهای ICT درجهت تعریف اهداف سازمانی با رویکرد کاهش چالشهای جامعه شهری در مدیریتی واحد ضروری می نماید در این راستا می تواند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در قالب جمع آوری، ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات مکان مبنا بهره برداری نمود و امکان انجام تحلیل های کارشناسی و مدیریتی به همراه بهره برداری های عملیاتی را فراهم آورد لذا دراین راستا دستیابی به یک سیستم اطلاعات مکانی جامع و کارا نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمتدت حساب شده و مطلوب می باشد که دراین روند بهره گیری از روشهای نوین برنامه ریزی استراتژیک در جهت ایجاد پیوستگی و یکپارچگی بین اقدامات اولویت دار با در نظرگرفتن و بررسی چهارپارامتر مهم و کلیدی نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصتها و تهدیدهای خارجی، در قالب بررسی و شناخت وضع موجود ارزیابی و تحلیل نیازهای GIS و در نهایت تدوین برنامه کلان و استراتژیک با استفاده از آنالیز SWOT می تواند بسیار موثر و راهگشا باشد.