سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عیسی حزباوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشی نهای کشاورزی.
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشی نهای کشاورزی
شهلا کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

چکیده:

برای جلوگیری از آسیب پذیری انواع میوه ها، ارتفاع سقوط و فشار استاتیک مجاز اهمیت زیادی دارند . ارتفاع سقوط مجاز در برنامه ریزی عملیات برداشت و جابجایی و بار استاتیک مجاز در انتخاب ارتفاع جعبه حمل و نقل و انبارداری مهم هستند . میوه ها در جعبه منتقل می شوند و تحت تاثیر نیروهای استاتیک و دینامیک قرار می گیرند و چنانچه مقدار این نیروها از حد معینی تجاوز کند، سبب ایجاد آسیب در آنها می شود. بارهای استاتیک دراثر وزن میوه ها و ن یروهای دینامیک در اثر ارتعاشات حاصل از حمل و نقل بوجود می آید. بار استاتیک مجاز برای هر میوه به طور تجربی تعیین می شود. در این تحقیق پس از تعیین برخی ویژگی های دو زقم میوه توت، به طراحی جعبه با اندازه استاندارد برای نگهداری میوه توت بر اساس بارهای استاتیک و تئوری راس و ایساک ( 1961 ) پرداخته شده است . عمق متوسط مناسب حدود 54 سانتی متر بر اساس نیروی شکست 3/1 N برایذخیره و نگهداری میوه توت به دست آمد