سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
شاپور حدادی پور – شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
شهلا محمدحسینی میرزائی – شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

چکیده:
در این مقاله، جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی کلیدزنی و تولید پراکنده به صورت یک تابع چندهدفه فرمول بندی شده است.برای این منظور، تجهیزات حفاظتی کلیدزنی برای بهبود قابلیت اطمینان و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع بکار گرفتهشده است. این ادوات عبارتند از: ریکلوزر، سکسونر و کاتاوت فیوز. تابع چندهدف پیشنهادی ترکیبی از پنج هدف است:شاخص متوسط طول مدت قطعی سیستم (SAIFI)، هزینه انرژی فروخته نشده (CENS)، شاخص متوسط تعداد قطعیلحظه ای (MAIFI)، شاخص متوسط تعداد قطعی سیستم (SAIFI) و تلفات توان. دیگر برتری این کار، استفاده از الگوریتمبهینه سازی جستجوی گروهی (GSO) برای بهینه سازی این مساله است. برتری و دقت الگوریتم پیشنهادی با طرح چندینسناریو روی شبکه توزیع و مقایسه نتایج با مقادیر متناظر بدست آمده از الگوریتم بهنیه سازی اجتماع ذرت (PSO) و الگویتمژنتیک (GA) به اثبات خواهد رسید.