سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسن هاشم آبادی – آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محاسباتی، دانشکده مهندسی شیمی، د

چکیده:

نظر به اهمیت جریانهای دو فازی در صنایع نفت و گاز و اهمیت بیشبینی افت فشار، رژیم جریان و میزان پسماند فازها در کار حاضر سعی شده قابلیت تکنیکهای CFD و کد تجاریFLUENT
برای این محاسبات بررسی گردد . در این مقاله با توجه به اهمیت رژیم لایهای، باتأکید بر این رژیم، برای تشخیص رژیم جریان و محاسبات فصل مشترک از روش VOF استفاده گردیده است . همچنین از مدل k −ε برای محاسبات آشفتگی و از توابع دیواره جهت تاثیر دادن اثر دیواره ها روی جریان استفاده شده است . تأثیر کسر حجمی روی افت فشار، میزان پسماند، شکل فصل مشترک و تاثیر قطر لوله روی رژیم جریان بررسی گردیده است . مقایسه نتایج با داده – های آزمایشگاهی موجود انطباق خوبی را نشان میدهد .