سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرناز قاضی مرادی – گروه فیزیک ، پژوهشکده علوم هسته ایی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایی
مرتضی جعفرزاده –
جواد رحیقی –
حسین قدس –

چکیده:

در این پژوهش حد آشکارسازی سیستم مین یابی هسته ایی موجود در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایی به منظور تشخیص مین های پلاستیکی ضد نفر VS-50 و T-72A بر پایه فعال سازی با نوترون حرارتی با استفاده از چشمه Cf بررسی شده است. بررسی آماری روی داده های حاصل از اندازه گیری های تجربی نشان دهد که سیستم موجود قابلیت آشکارسازی 150 گرم نمونه اوره را در مدت 1000 ثانیه در عمق 1 سانتی متری خاک با سطح معنی داری 2% و همچنین مین متوسط T72A در مدت 1000 ثانیه در عمق 1 سانتی متری خاک با سطح معنی داری 5% را دارا می باشد که نیاز به اعمال تغییراتی را در جهت افزایش حد آشکارسازی ایجاب می کند. با استفاده از کد MCNP4C اصلاحاتی از طریق تغییردر آرایه هندسی موجود و همچنین طراحی حفاظ جدید نوترون و گاماانجام شده است. با در نظر گرفتن جاذب های مختلف نوترون حفاظ شبیه سازی شده شار نوترون و گاما را در مکان آشکارساز به ترتیب با ضرایب 4/19 و 2/81 کاهش می دهد.