سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا روستایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک , گرایش طراحی کاربردی – شرکت صنایع هواپ
محمد علیخانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک , گرایش ساخت و تولید – شرکت صنایع هواپی

چکیده:

نظر به اینکه رعایت مسائل ایمنی و حفظ جان سرنشینان در وسایل پرنـده یکی از مهمترین و اساسی ترین فاکتورهای ط راحی بشمار می رود پـروژه ای جهت طراحی مجموعه سیم چین بالگرد مدنظر قرار گرفـت . ماموریـت ایـن مجموعه که در کلیه بالگردها مورد استفاده قرار می گیرد بریـدن کابلهـایی است که در پروازهای ارتفاع پایین با بالگرد برخورد می نمایند . این پروژه در راستای تولید علمی بروش مهندسی معکوس بر اسـاس مبـانی طراحـی در مهندسی مکانیک انجام شد لذا ابتدا قطعه برنده با توجه به عمـومی بـودن آن، از یک بالگرد ترابری – نظـامی اقتبـاس و مـورد تحلیـل و طراحـی قـرار گرفت و سپس نشیمنگاه آن بر اساس محل نصب ، طراحی شد . جهت آنالیز از نرمافزار ANSYS استفاده گردید و نهایتـاً نتـایج حاصـله مـورد بحـث و بررسی قرار گرفت