سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی قطعی – دانشجوی دکتری، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمهدی تشکری هاشمی – دانشیار علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

هدف از طراحی شبکه فراهم آوردن امکان انتشار جریان روی مسیرهای اید هآل است که این مسئله خود وابستگی تنگاتنگی با سیاستهای کنترلی شبکه دارد. از سوی دیگر سیاستهای کنترلی نیز بر اساس خطوط تمایل سفر و جریانهای تخصیص یافتهبه آنها صورت می پذیرد . لذا بهینه سازی همزمان این دو پدیده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله ابتدا یک مدل تخصیص ترافیک جدید در محیط فازی ارائه می شود و سپس با ترکیب آن با آلگوریتم جستجوی ممنوع، یک رویه عملی ازخانواده آلگوریتمهای بهینه سازی-شبیه سازی، برای بهینه سازی سیتمهای کنترلی ارائه می گردد. همچنین برای پایین آوردنزمان شبیه سازی از یک رگرسیون فازی به عنوان ابر مدل که نمایند های از سیستم واقعی است، استفاده می شود. این ابرمدل به ما اجازه پیاد هسازی داده های نامطمئن را می دهد. سپس از روش جستجوی ممنوع پارامترهای کنترلی شبکه بهبود داده خواهدشد