سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد ادیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریدرضا بیگلری – دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران نیک بین – استاد – امپریال کالج لندن

چکیده:

در صنعت عموما شکل پیش فرم هـا بـا اسـ تفاده از سـعی و خطـا طراحـی می شوند، که روشی پر هزینه و زمانبر می باشد. در این مقاله پـس از شـرح مختصری بر فرآینـد آهنگـری بـه علـل اسـتفاده از قالـب هـای پـیش فـرم پرداخته خواهد شد. سپس روش نوین و قابل اعتمادی برای طراحی قالبهای پیش فرم قطعات آهنگری بـا اسـتفاده از خطـوط هـم پتانـسیل، در میـدان الکتریکی که بین شکل نهایی و شکل اولیه برقرار می گردد، معرفی خواهـد شد . این روش برای اولین بار توسط لی ) ) Lee و همکاران در سـال ۲۰۰۲ ،معرفی شد. در مقاله حاضر مفاهیم فیزیکی و قـوانین الکتریکـی کـه در این روش کاربرد دارند، بررسی شده و با ارائـه مثالهـایی کـار بردی جزئیـات بیشتری از این روش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این مقاله بر خـلاف کار تحقیقاتی چاپ شده توسط لی و همکاران انتخاب پیش فرم ها با توجه به ضریب پیچیدگی انجام می شود . در این روش جدید تنها به طراحی یـ ک قالب پیش فرم برای قطعه اکتفا نشده است . همچنین این روش بـه گونـه ای تدوین شده است که امکان طراحی کلیه قالبهای میانی یک قطعه آهنگـری متقارن محوری به کمک آن مقدور می باشد .