سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش خواجه میرکی – شرکت پتروشیمی ارک ایران
ایرج یزدی – شرکت پتروشیمی ارک ایران

چکیده:

اغلب صنایع، بخار به عنوان مهمترین حامـل انـرژی مـورد استفاده قرار می گیرد . بخار پس از انجام انتقال حـرارت بـه سیال گرمی به نام کندانس تبـدیل مـی گـردد . بـه دو دلیـلعمده زیر جمع آوری و بازیافت کنـدانس تولیـد شـده دارای اهمیت می باشد : -1 از آنجائیکه تولید بخار هزینه فراوانی دربردارد و خود نیـز برای تولید به دیگر حامل های انـرژی ماننـد آب و گـاز نیـاز دارد، بازیافت کندانس می تواند از صـرف هزینـه هـای فـوق بکاهد . -2 همانگونه که ذکر شد کندانس سیالی است گرم . به عنـوان مثال کندانس با فشار 1 بار در حدود %19 از کـــل حــرارت بخار را دارا می باشد که این مقدار با عنوان گرمای محسـوس شناخته می شود . بنابراین استفاده از آن باعث افزایش رانـدمان در دیگ های بخار می گردد . با توجه به توضیحات فوق اگر چه در نظر گـرفتن تجهیـزات لازم برای بازیابی کندانس هزینه اولیه ای در برخوا هد داشـت اما به مرور زمان با بازیافت کنـدانس ایـن هزینـه مسـتهلک و سپس سودده خواهد گردید . بنابراین هرچه بهینه تر کردن این
سیستم ها و تجهیزات مرتبط با بازیافت کندانس تأثیر مسـتقیم در سوددهی یک سازمان خوهد داشت . اما با این وجود حتـی در صنایعی که تجیزات بازیافت کند انس را به کار گرفته انـد، اغلب شاهد آن هستیم که اهداف اولیه میزان بازیافت کندانس محقق نمی گردد . در ایـن مقالـه سـعی بـر ایـن اسـت تـا بـه مهمترین مانع عدم بازیافت کنـدانس و نحـوه برخـورد بـا آن اشاره شود .