سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن نوروزی – کارشناس دفتر فنی و امور طرحها – معاونت ساخت و توسعه راه آهن

چکیده:

در این مقاله سعی برآنست تا برای اداره و مدیریت کارآمد ریسکهای پروژه های ساخت و توسعه راه آهن، فرآیندی نظام مند و کاربردی، پیشنهاد و طرح گردد. بدین منظور ،ضمن مروری بر تعاریف و مفاهیم اولیه ،به مقایسه رهنمودها و توصیه های استانداردهای مختلف مدیریت پروژه در خصوص مدیریت ریسک پرداخته می شود و پس از بررسی تطبیقی استاندادهای مختلف مدیریت پروژه در ارتباط با مدیریت ریسک، استاندارد الگوو مرجعی که از لحاظ اجرائی قابل کاربرد و در عین حال فرآیندگرا و سیستماتیک باشد ، انتخاب می گردد. سپس الگوی مدیریت ریسک انتخاب شده در سطح پروژه های ساخت و توسعه راه آهن پیاده سازی گردیده و الگوی انتخابی بر اساس واقعیتها و محیط اجرایی پروژه های مزبور پیرایش شده و ابزارها و تکنیکهایی از آن که متناسب با محیط این پروژه ها می باشدانتخاب و ابزارهای غیر متناسب از آن حذف گردیده و در نهایت فرآیند اجرایی متناسب با پروژه های ساخت و توسعه راه آهن بر اساس الگوی تطبیق داده شده طراحی می گردد.