سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید زراعتگر – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مشاور ارشد شرکت کشتی سازی پارس
عبداله اردشیر – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مشاور ارشد شرکت کشتی سازی پارس
فرزین شفیقی – مدیر پروژه شرکت کشتی سازی پارس

چکیده:

شرکت کشتی سازی و سازه ها ی در ی ایی پارس اقدام به خر ی د دو فروند قا یق تفر یح ی خارج ی نموده است . نظر به شکل ظاهری و زیبایی و همچنین ظرفیت مسافر و برآورد قیمت اولیه، به نظر میرسد که این قایقها بتواند دارای مشتری داخلی بوده و جهت فعالیتهای توریستی مورد استفاده قرار گ ی رد . بر ا ی ن اساس شرکت کشت یساز ی پارس تصم یم به تول ی د انبوه آن گرفت .
بدین منظور ابتدا به طراح ی معکوس قا یق اول ی ه پرداخت . جنس پانتونها ی لاست یکی را به فا یبر تغییر داد . شکل پانتونها را تغ یی ر داد . پس از ساخت دو نمونه به تست در در ی ا پرداخت . بدل یل عدم دستیابی به آبخور، تر یم و سرعت مناسب و بر اساس نتا یج تست، شکل پانتونها را تغ یی ر داد . سپس تست در رودخانه انجام شد . نتایج تست در حالت استات یکی و دینامیکی کاملا مورد قبول واقع شد . در حال حاضر شرکت کشتی سازی پارس قایق تفریحی آمور را در دست تولید انبوه دارد .