سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

کامران پی نبر – دانشجوی دکتری ، دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر
فاطمه رسول زاده – دانشجوی کارشناسی رشته صنایع ( برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ) ، دانشکده ف
معصومه اقبالی قهیازی – دانشجوی کارشناسی رشته صنایع ( برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ) ، دانشکده ف

چکیده:

نمودارهای کنترل، یکی از مهم ترین ابزارهای آماری در زمینه کنترل و بهبود کیفیت بوده که به منظور پایش و کشفتغییرات فرایند، در سطح گسترده ای از صنایع و خدمات به کارمی رود . گاهی به دلیل وجود برخی محدودیت های ذاتی یا اعمالی در فرایند، پدیده ای به نام بریدگی در توزیع آماری مربوط به مشاهدات رخ می دهد . به عنوان مثال، در یک فرایند تولید، امکان تولید قطعاتی با طول منفی وجود نداشته و یا اینکه در یک مرکز تلفن، به مکالمات طولانی تر از مدت زمانی خاص، خاتمه دادهمی شود . به دلیل اینکه اکثر توزیع های مورد استفاده در طراحی نمودارهای کنترل توزیع هایی با دامنه نامحدود می باشند، قسمتی از مقادیر دامنه در واقعیت کاربرد نداشته و مشاهده ای متناظر با آن مقادیر وجود نخواهد داشت . بنابراین توزیع مشاهدات یک 1 توزیع بریده شده بوده و استفاده از نمودارهای کنترل مرسوم منجر به افزایش خطای نمودار کنترل می گردد . دراین مقاله ضمن ارائه روش ی مناسب، جهت طراح ی نمودار کنترل مشاهدات انفراد ی در توز یع نرمال بریده شده ، عملکـرد نمودار پیشنهادی با نمودار کنترل مرسوم شوهارت مقایسه می گردد . نتایج، نشان دهنده مزیت این نمودار ، نسبت به نمودار کنترل شوهارت می باشد . در نهایت جداولی به منظور سهولت در طراحی حدود کنترل پیشنهادی ارائه شده است