سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
اکبر سلیمی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، زنجان
ساحله ساعد پناه – کارشناس مشاوره، سنندج، بهاران
جلال مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، زنجان، خدابنده
مهدی محمدی – کارشناسی علوم تربیتی زنجان، خدابنده

چکیده:
امروزه ضرورت آموزش کارآفرینی به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت سازمانها و مؤسسات در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. با توجه به اینکه بررسیهای محققین نشان از قابل اکتساب بودن بسیاری از ویژگیهای کارآفرینان دارد، لذا دورههای آموزشی مخصوص برای دانشآموزان طراحی شده، هدف این دوه ها در مجموع تربیت افرادی با اعتماد به نفس، فرصت شناس و بطور کلی افرادی که تمایل قوی و بیشتری برای راه اندازی کسب وکارهای مستقل دارند میباشد. هدف از این پژوهش طراحی دوره آموزشی کارآفرینی برای دانش آموزان دوره متوسطه میباشد. در این تحقیق با مطالعه ادبیات مرتبط با کارآفرینی (روش کتابخانه ای) در نظامهای آموزشی مدارس به ویژه دوره متوسطه (جامعه پژوهش) سعی گردیده تا به طور اساسی پس از بیان مقدمه ای پیرامون مفهوم کارآفرینی و تعاریفی چند از کارآفرینی، آموزش کارآفرینی؛ طی پژوهشی در ادبیات معاصر کارآفرینی، نحوه ی تدوین برنامه آموزش کارآفرینی بصورت فرایند، تعیین اهداف، انتخاب محتوای آموزشی، بیان روشهای ارائه محتوا و در پایان ارزشیابی از برنامه تشریح گردند.