سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیر کمالیان –
محمدصادق آخوندی –
صغری رضایی –
مجید مرشدیان راد –

چکیده:

در این مقاله نتایج طراحی و بهینه سازی آشکارساز دمای محیط چاه کوانتومی دو باندی GaN/Al0.22Ga0.78N ارائه شده است که بیشینه آشکارسازی آن در طول موجهای 325 ( مد فوتورسانایی) و 353 نانومتر (مد تونل زنی)، قرار دارد. آشکار ساز طراحی شده دارای سه چاه متناوب است و طول موج قطع آن با پهنای چاه , کسر مولی آلومینیوم ارتفاع سد قابل تنظیم است. بر اساس محاسبات انجام گرفته، پهنای چاه 43 آنگستروم ، پهنای سد 11 آنگستروم و مقدار x = 0.22است. به منظور بهبود عملکرد آشکارساز و کاهش آثار میدانهای قوی پیزوالکتریک و خودبخودی ، میزان آلایش (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) در نظر گرفته شده است. .بیشینه پاسخدهی در دو مد فوتورسانا و تونل زنی به ترتیب 0 .7A /W و 0.23 A / W به دست آمده است . یشینه آشکارسازی ویژه در دو مد فوتورسانا و تونل زنی به ترتیب (فرمول در متن اصلی موجود می باشد.