سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمدعلی مهرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکدهی فنی مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین
مصطفی مافی – استادیار ، گروه مکانیک دانشکدهی فنی مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین
علی رجب پور – استادیار، گروه مکانیک دانشکدهی فنی مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده:
کرایوژنیک شاخه ای از مهندسی است که به برنامه های کاربردی تبریدبسیار کم دما در مایع سازی گازها و در مطالعه پدیده های فیزیکی در نزدیکی دمای صفر مطلق اعمال شده است .امروه کرایوژنیک کلید دستیابی به فن آوری نوین مطرح است فرآیند های مختلف بسیاری وجود دارند که تمام و یا بخشی از آنها نیازمند دماهای کرایوژنیکی هستند.یکی از مباحث مهم درحوزه کرایوژنیک فنآوری مربوط به مایع سازی گازهای سبک است .هلیم بعد از هیدروژن به عنوان دومین گاز سبک دارای ویژگیهای یکتایی است که در بسیاری جاها به آن نیاز است که در 4,2 کلوین مایع میشود. دررنج دمایی بین 4کلوین تا 300 کلوین بسته به ظرفیت و مای تبریدی روشهای مختلفی ارایه شده است که می توان به دو روش کلی پایدار و ناپایدار تقسیم بندی کرد.در روش پایدار فشار و سرعت جریان ثابت است اما در روش ناپایدار فشار و سرعت جریان متغییر میباشد.در این تحقیق یک سیکل پایدار را مورد بررسی قرار میدهد که به تأثیر تغییرات دمای هر ناحیه در بازدهی سیکل برای تولید هلیوم مایع میپردازد که در پایان به تأثیر بسزایی که مبدل حرارتی انتهایی سیکل ایفا میکند را منتج میشود