سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علیرضا امیررضائیه – کارشناس ارشد عمران-آب، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
یاسر یکانی مطلق – دانشجوی دکتری مهندسی آب، دانشگاه تبریز و مدیر مطالعات شرکت مهندسین مشاور آب اندیش ارومیه

چکیده:
طراحی صحیح و بهینه شبکه توزیع آب همواره به عنوان هدف طراحان و سیاست گذاران بخش آب مطرحمی باشد. شبکههای توزیع آب متاثر از پارامترهای مختلفی از جمله ارتفاع نقاط مصرف، قطر لوله، ضریب زبریو محلهای مصرف میباشد، که تغییر در هر یک از این پارامترها طرح را تحت تاثیر قرار میدهد. در اینتحقیق سعی شده است با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک که یکی از قدرتمندترین روشهای بهینهسازی میباشد روشی مناسب برای بهینه سازی شبکه توزیع آب شهر گردکشانه ارائه شود. بدین منظور ابتدا شبکه توزیع آب مذکور در نرم افزار Water Gems شبیه سازی گردید. در ادامه متغییرهای تصمیم در این تحقیق، بهینه سازی قطر لوله بر اساس سرعت و فشار مجاز در شبکه تعیین گردید. نتایج حاصل از آنالیز شبکه توزیع آب نشان داد هزینه سرمایه گذاری پس از استفاده از تکنیک بهینه سازی در حدود 9 درصد کاهش خواهد یافت.