سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مکانیک
مازیار صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران دانشکده مکانیک
فرشاد برازنده – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مکانیک

چکیده:

این مقاله به معرفی رباتی می پردازد که برا ی بالا رفتن از تیر طراح ی شـده است به طوریکه حرکت ربات حداقل وابستگی به قطر و جنس تیـر را دارد . تا به حال ربات ها ی بالارونده محدود ی طراحی شـده انـد , امـا ربـات کـوالا اختصاصا برای بالا رفـتن از تیـر طراحـ ی و سـاخته شـده اسـت . در ربـات تیرنورد ( ربات کوالا ) سعی شده از نـوعی سـینماتیک حرکتـی سـاده الهـام گرفته شده از طبیعت برای بالا رفتن از تیر استفاده شود . در ربات تیرنـورد موتور الکتریک ی و مکانیزم پیچ و مهره نیرو و حرکت لازم را بـرا ی دو عـدد گیره ١ با حرکت خط ی به منظور گرفتن تیر فراهم م ی کنند . ضمنا برا ی بـالا یا پایین آمدن ربات از تیر دو عدد عملگر بادی به کار رفته است . کلیه اجزا ربات با توجه به نیروها ی وارد بر سیستم و شرایط ک ار ی مورد نظر طراحـ ی
شده اند . نمونه ساخته شده می تواند به سادگ ی رو ی تیر نصب و توسط کاربر انسانی با اطلاعات مختصر به صورت دست ی کنترل شود . ربات های ت یرنورد می توانند در انواع عملیات عیب یابی , تعمیر انواع لوله هـا , تجهیـزات انتقـال برق و صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار گیرند