سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی رضاعی – دکترای مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا کردگاربخش – کارشناس برق – شرکت فرناس تکنولوژی
مهرداد سرکار حسینی – کارشناس ارشد مکانیک – شرکت فرتاس تکنولوژی

چکیده:

گوگرد که محصول ناخواسته صـنایع پتروشـیمی اسـت یکـی از مهمتـرین عناصر مواد خام صنعتی می باشد که برای صنایع مختلـف اهمیـت بـسزایی دارد .گوگرد تولیدی از پتروشیمی به انبارهـای مکـانیزه منتقـل و از انجـا توسـط سیستمهای خاص به کشتی انتقال می یابد . از سویی در حمل و نق ل گوگرد همواره خطر آلـودگی حاصـل از پراکنـدگی ذرات گوگرد و همچنین اشتعالزایی گوگرد وجود دارد و لذا بارگیری و تخلیه آن از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و نیازمند بکارگیری تـدابیر ایمنـی خاص و حفاظتهای ویژه می باشد . این مقاله بر آن است تا سیستم های رایج تخلیه و بارگیری مستقیم گـوگرد از انبار به کشتی را به اختصار و طراحی و ساخت و همچنین مزایا و مـوارد بکارگیری نمونه ای از سیستم تخلیه و بـارگیری غیـر مـستقیم از انبـار بـه کشتی ( که در این بین از کامیونهای باگت دار به عنوان واسط مـابین انبـار گوگرد و کشتی استفاده می گردد ) را بطور تفصیلی بیان نماید