سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید رهام – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیامک نجاریان – استاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهلا ترابی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، طراحی، ساخت، آزمایش و مدل سازی نـوع جدیـدی پـروب تماســی کــه Elastirob نامیــده مــی شــود، ارائــه گردیــده اســت کــه در اندازه گیری مدول الاستیسیته بافت های نرم بیولوژیکی و مواد نرم استفاده می شود . Elastirob ، مدول الاستیسیته را با رسم منحنی تنش _ کرنش و سپس محاسبه شیب آن، تخمین می زند . ترکیب مقاومت حساس به نیرو ۱ ، میکــرو کنترلــر و موتــور پلــه ای، Elastirob را قــادر مــی ســازد تــا نــرخ کــرنش هــای متفــاوتی را بــر نمونــه هــای مــورد آزمــایش اعمــال نمایــد . Elastirob کا مل می شود Tacplay با یک سیستم نمایشگر تماسی بنامکه بسیار کاربرد پسند بوده و می توان توسط آن، مدول الاستسیـسته را در نواحی مختلف منحنی تنش – کرنش محاسبه نمود . نتایج حاصل از آزمایش توســط Elastirob روی دو مــاده نــرم بدســت آورده شــده و بــه دو روش مقایسه شده است . ابتـدا بـا نتـایج حاصـل از یـک ماشـین تـست خـواص مکانیکی مقایسه گردیده است . سپس، مدل سازی فرآیند فشردن ماده نـرم همانند آنچه که در آزمایش بـا Elastirob اتفـاق افتـاده اسـت، بـه روش اجزای محدود ۲ صورت پذیرفته است . مقایسه نتایج، کـارایی Elastirob را تعیین می کند