سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محسن بحرینی – کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ملیحه مغفوری فرسنگی – استاد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
این مقاله به مسئله پایدارسازی سیستم کنترل تحت شبکهNCS در حضور تأخیر تصادفی پرداخته است. با مدل کردن تأخیر تصادفی مسیر حسگر تا کنترلکننده به وسیله یک زنجیره مارکوف 2، سیستم حلقه بسته به یک سیستم خطی پرشی مارکوف 3 تبدیلشده است. سپس طراحی کنترل کننده فیدبک خروجی پایدارساز با فرض نامعین بودن برخی عناطر ماتری س احتمال انتقال از طریق نامساویهای ماتریس خطی جدید، انجام گرفته است. در انتها با شبیهسازی یک مثال عددی درستی نتایج بدست آمده، بررسی شده است