سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عارف جلیلی ایرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی
حسین شایقی –

چکیده:

در این مقاله استراتژی غیرمتمرکز عصبی مبتنی بر کنترل H2/H∞ ممزوج برای حل مساله کنترل بار فرکانس در سیستم قدرت تجدیدساختارشده پیشنهاد شده است. در استراتژی کنترل غیرمتمرکز تاثیرات قراردادهای مختلف و تعامل بین نواحی به عنوان یکسیگنال اغتشاش جدید درنظر گرفته میشود. برای افزایش کارآیی سیستم کنترل، کاربردی شدن آن و درنظر گرفتن جزئیات عوامل غیرخطی سیستم و تعامل بین زیرسیستمها در روند طراحی، کنترلکننده عصبی مبتنی بر کنترل مقاومH2/H∞ ممزوج در این مقاله ارایه شده است. این استرتژی هیبرید کنترلی توانایی یادگیری و قابلیت تطابق شبکههای عصبی و ویژگیهای تکنیک کنترل مقاوم در مدل – سازی عدمقطعیتهای مدل و محدودیت روی فرامین کنترلی را درهم آمیخته و منجر به ساختار کنترلی ساده و انعطافپذیر شده و روش قدرتمندی در حل مسأله کنترل بار فرکانس محسوب میشود. کنترل کننده پیشنهادی برروی سیستم قدرت دوناحیهای تحت قراردادهای مختلف، تقاضای برزگ بار و پارامترهای عدم قطعیتدار اعمال شده و نتایج حاصل از آن با کنترلکننده H2/H∞ ممزوج در حضور محدودیت نرخ تولید با ارزیابی شاخصهای عملکردیITAE و FD مقایسه خواهد شد. نتایج شبیهسازی حاکی از کارآیی مقاوم کنترل- کننده عصبی پیشنهادی تحت شرایط مختلف بهرهبرداری دارد