سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیرحسین تقوی – مدیر واحدSolutions شرکت داده سیستمهای ایران
محمدرضا شهریاری – دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

ERPبه عنوان تجل ی ع ینی عمل یات در قالبها ی اطلاعات ی تمام نیازهای س یستمی سازمان را در قالب یک س یستم واحد و یکپارچـه و بـایک بانک اطلاعات ی برطرف م ی نما ید و از ا ین رو است که سازمانها ی فراوان ی به پیاده سازی این سیستمها روی می آورنـد، امـا نخـست ین چالش در ا ین راه انتخاب صحیح نرم افزار مربوطه است . این مقاله به ارائه یک مدل بر مبنای تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره و منطق ریاضی می پردازد . در این متد، مساله در قالب یک مساله تصمیم گیری با ماه یت جبران ی تعری ف شده و ضمن تعریف شاخصهای مختلـف در دو مرحله تصمیم گیری انجام میشود . در مرحله اول برای جلوگیری از تبادل زیاد مابین بـین شـاخص بـسیار مهـم تطـابق نیازهـای سیستمی و سایر شاخصها، نخست کلیه فروشندگان از لحاظ تطابق کارکردهای سیستمی نرم افزار خود مورد مطالعه دقیق قرار گرفتـه و سپس تعدادی از آنها که دارای امتیاز لازم باشند در تصمیم گیری با کلیه معیارها شرکت می نمایند و نها یتا رتبه بندی فروشندگان بـا در نظر گرفتن کلیه شاخصها و اطمینان از کارایی پاسخهای مورد نیاز به عنوان خروج ی الگور یتم در اخت یـ ار تـصم یم گیرنـده قـرار خواهـد گرفت . نکته حائز اهم یت انعطاف و اجرایی بودن الگوریتم است به طوریکه ت عداد شاخصها و همچن ین م یزان اهم یت هر شاخص و ن یز تعداد قسمتهای سازمان و نیز اهمیت هر قسمت کاملا توسط کاربر قابل تغییر و حذف و اضافه است .