سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز زارعی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرشید بابااکبری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
هومن شیدانشیدی – کارشناس مهندسی کامپیوتر

چکیده:

تحلیل اثرات زلزله بر رو ی شبکه حمل و نقل شهر ی، به ع نوان مهمتر ین شبکه ز یر ساخت ی، یکی از موضوعات اساسی در مدیریت بحـران به حساب می آید . بدین منظور در این مقاله یک مدل ر یاضی، با استفاده از مفاهیم تئوری شبکه طراحی و از آن در شبیه سازی کـامپ یوتری شـبکه حمل و نقل شهر ی در حالت عاد ی و زلزله، استفاده شده است . پارامترهای شبکه شهری نظیر ارتباطـات کاربریهـا بـا روشـها ی آمـار ی محاسـبه گردیده است . از اطلاعات بدست آمده که مبتن ی بر اهم یت خ یابانها در دو وضع یت عاد ی و بحران می باشـد ، در چـار چـوب او لیـهـصمیم گیـری استفاده گردید . سپس از الگور یتم SA با توجه به کارایی آن در مسائل مشابه، برای بهینه سازی شبکه در حالت عادی و بحران استفاده گردید، که این امر به بهبود چ ارچوب تصمیم گیری منته ی ش د . قابلیت استفاده از نتا یج این بررسی، در اصلاح شبکه حمل و نقل شهری د ر مقاله مورد بحـث قرار گرفته است . در نها یت یک س یستم پشت یبان تصمیم طراح ی گردید که از آن می توان به مد یران و متخصصان در تصمیم گیریهای مربـوط بـه مدیریت بحران شهری ، در فازها ی مختلف یاری نمود . این س یستم به صورت یک س یستم خبره طراح ی شده است، تا با دریافت داده هـا ی و اقعـی تصمیمات دق یق تر ی را به صورت د ینامیک، اتخاذ نما ید . تمامی مراحل ذکر شده به صورت یک متدولوژ ی یکپارچه، بر رو ی داده ها ی مربوط بـه یک شهر به طور آزمایش پیاده سازی شده که بخشی از نتایج آن، در قالب نمودارهایی ارائه گردیده است .