سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی صارمی راد – کارشناس ارشد هوافضا سازمان هوافضا – تهران
مجتبی دادخواه – کارشناس ارشد هوافضا، سازمان هوافضا – تهران
داود رمش – کارشناس ارشد هوا سازمان هوافضا- تهران
رضا فرخی – کارشناس ارشد مکانیک سازمان هوافضا – تهران

چکیده:

برای به گردش درآوردتوربی ِ ن واحد توربوپمپ، باید از یک گاز پرانرژی بهره برد. مولد گاز عضوی از موتور سوخت مایع است که در آن، پیشرانهی اصلی (و گاهی پیشران هی کمک ی) در اثر واکن شهای گرمازا ِ ی شیمیایی، به گازی پرانرژی تبدیل م یشود و برای به گردش در آوردن توربین، مورد استفاده قرار م یگیر د. یکی از رو شهای مورد استفاده در طراحی، استفاده از اطلا عات آماری طر ح های موفق موجود برای تعیین شاخص های اصلی اس ت. با چنین روشی م یتوان از تجربه موفق طراح یهای قبلی استفاده نمو د. در این مقاله ابتدا با روش بیان شده یک مولد گاز
طراحی شده است، سپس با ارایه نتایج تحلی لهای سیالاتی، استحکامی و تست گرم اعتباردهی شده است.