مقاله عملكرد اورژانس پيش بيمارستاني در ايران؛ چشم انداز طرح پوشش فراگير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 139 تا 143 منتشر شده است.
نام: عملكرد اورژانس پيش بيمارستاني در ايران؛ چشم انداز طرح پوشش فراگير
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد
مقاله اورژانس پيش بيمارستاني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادري محمدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پور اميراشكان
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي انيس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف:پيشگيري اوليه هنوز هم به عنوان يكي از راههاي مهم براي كاهش بار جراحات و آسيبها باقي مانده است و بطور فزاينده اي مشخص شده است كه بسياري از مرگ ها و ناتوانايي هاي يلند مدت مي تواند از طريق تقويت تروما و مراقبت اورژانس پيشگيري شود. اين مطالعه با هدف بررسي عملكرد اورژانس پيش بيمارستاني در ايران انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي مقطعي، جامعه آماري شامل 15 نفر از كارشناسان و متخصصان مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور بود. ابزار پژوهش مصاحبه، فرم مخصوص جمع آوري اطلاعات و بررسي اسناد و مدارك بوده است. براي تحليل اطلاعات از نرم افزارهاي  Spssو One Note استفاده شد.
يافته ها: زمان پاسخدهي در كل كشور به جز شهر تهران در مناطق شهري 7 دقيقه و در مناطق برون شهري 14 دقيقه بود. پوشش دهي كلي توسط مديريت فوريت ها 33%، تعداد آمبولانس ها به ازاي يكصد هزار نفر جمعيت 3.19، پوشش ارتباطي، 80%، درصد فراگيران دوره كمك هاي اوليه از مجموع گروههاي هدف، 58% و مدل مراقبت مورد استفاده مدل تركيبي بوده است.
نتيجه گيري: اورژانس پيش بيمارستاني در ايران از وضعيت نسبتا خوبي برخوردار است است اما از وضعيت استاندارد و مطلوب فاصله دارد.