مقاله عملكرد حافظه فعال در دانشجويان دختر با علايم افسردگي بالا و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علوم رفتاري از صفحه 339 تا 344 منتشر شده است.
نام: عملكرد حافظه فعال در دانشجويان دختر با علايم افسردگي بالا و عادي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله ظرفيت حافظه فعال
مقاله دانشجوي دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عبدالجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش بررسي عملكرد حافظه فعال در دانشجويان با علايم افسردگي بالا و عادي بود.
روش: نمونه مورد بررسي 82 نفر (41 نفر با نمرات افسردگي بالا و 41 نفر عادي ) دانشجوي دختر دانشگاه تربيت معلم تهران (پرديس كرج) بودند كه گروه افسرده با شيوه غربالگري و گروه عادي به صورت تصادفي انتخاب شدند. به منظور اندازه گيري افسردگي آزمودني ها از سياهه افسردگي بك (BDI) و مصاحبه باليني و براي ارزيابي ظرفيت حافظه فعال از نمايه حافظه فعال (WMI) بهره گرفته شد. در تجزيه و تحليل داده ها، از تحليل واريانس چندمتغيري استفاده شد.
يافته ها: بين افسردگي و ظرفيت حافظه فعال ارتباط معكوس معني دار وجود داشت؛ بين دو گروه افسرده و عادي در ظرفيت حافظه فعال تفاوت معني دار وجود داشت، به نحوي كه عملكرد گروه افسرده در تمام زيرمقياس هاي حافظه فعال پايين تر از گروه عادي بود.
نتيجه گيري: پاسخ دهي كند و حساسيت نسبت به پيچيدگي تكليف از مشكلات بارز افراد افسرده در تكاليف حافظه فعال است.