اداره تصفیه پس از تنظیم صورتی از طلبکاران، از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامـه هـای کثیرالانتشـار، از آنـان دعوت می کند. آگهی مزبور باید مطابق بند یک ماده 24 قانون اداره تصفیه متضمن نام، مشخصات، محل اقامت و تاریخ توقـف ورشکسته باشد. همچنین باید در آن به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند اخطار شود ادعای خود را در ظرف 2 ماه بـه اداره تصفیه اعلام کنند و مدارک خود (اصل یا رونوشت گواهی شده) را به اداره تسلیم دارند. 3

اداره تصفیه می تواند این مدت را برای کسانی که در خارج اقامت دارند تمدید کند (قسـمت اخیـر بنـد 2 مـاده 24 ق.ا. ت). در ماده 4 نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت این مدت برای طلبکاران مقیم خارج سه ماه از تاریخ نشر آخرین آگهـی معـین شده است. طریق تعیین مهلت، از آنجا که فاصله کشورهای مختلف بـا ایـران متفـاوت اسـت، نامناسـب تشـخیص داده شـده و قانونگذار در قانون اداره تصفیه تعیین مهلت و تمدید آن را (از دو ماه بیشتر) بر عهده اداره مزبور گذاشته است.

آگهی موضوع ماده 24 قانون اداره تصفیه بایـد دوبـاره بـه فاصـله ده روز منتشـر و نسـخه ای از ایـن آگهـی بـرای هـر یـک از بستانکاران شناخته شده فرستاده شود.4

به موجب ماده 32 آیین نامه قانون اداره تصفیه (آگهی مزبور در ماده 24 قانون اداره تصفیه عـلاوه بـر اینکـه بـرای بسـتانکاران فرستاده می شود، برای اشخاص زیر نیز فرستاده خواهد شد.)

-1 قسمت های حوزه اجرایی ورشکسته (برای آنکه در صورت وجود اجرائیه علیه تاجر ورشکسته عملیات اجـرا متوقـف شود، چرا که به موجب ماده 419 قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس علیه تاجر ورشکسته اقدامات اجرائـی معمول داشته است از این پس با قائم مقام ورشکسته یعنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه طرف دعوی واقع خواهد شد.) -2 دادگاه هایی که دعاوی مربوط به ورشکسته نزد آن ها مطرح است (برای آنکه دعاوی علیه ورشکسته، به همان دلیلی که در بند یک ذکر شد، باید به طرفیت اداره تصفیه تعقیب شود و تعقیب انفرادی متوقف گردد. )