سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا کوفی گر – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر
محمدرضا احمدزاده – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله از یک الگوریتتم مقاوم تطبیق پارامترها مبتنی بر خطاینرمالیزه جهت تطبیق وزنهای کنترل کننده ی عصبی استفاده و همگرایی آن با وجود سیگنال اختلال نشان دادهمی وشد. در این روش،نرمالیزه کردن خطا با استفاده از یک ضریب متغیر انجام گردیده و اعمال شرایط مختلف از جمله شرایط لازم جهت همگرایی وسرعت پاسخ زمانی مطلوب، محدودیت در نحوه انتخاب این ضریب را مشخص می نماید. تابع عدف برای حل مسئله ی بهینه سازی مربعات خطای تعقیبف در سه حالت خطای لحظه ای، خطای انباشته ی سراسری و یک فرم پیشنهادی موسوم به خطای انباشته ی جزئی برای کاهش دامنه ی نوسانات سیگنال کنترل، معرفی می گردد. حل مسئله ی بهینه سازی با تابع هدف مربوطه و قید بدست امده روی ضریبنرمالیزه کننده ی خطا، پاسخ بهینه و مقاوم سیستم کنترل را به دست میدهد. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که با استفاده از الگوریتم مقاوم پیشنهاد شده، پایداری سیستم حلقه بسته با وجود سیگنالاختلال و تغییرات پارامترهای سیستم بدست می آید، نقش ضریب نرمالیزه کننده و تغییرات آن در تعقیب بهینه ی مسیر مرجع و کاهش دامنه ی نوسانات سیگنال کنترل نیز با در نظر گرفتن توابع هدف مختلف نشان داده شده است.