مقاله عنوان فارسي: روش شناسي مستندسازي تجربيات سياستي (دانش ضمني) تلفيقي از مدل کشف، تنقيح و تجريد با مدل مرحله اي سياست گذاري عمومي (عنوان عربي: تحديد اُسلوب توثيق التجارب السياسية (المعرفة الضمنية) تركيبة من نماذج الكشف و التنقيح و التجريد مع نموذج مرحلي للبرمجة العامة) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه) از صفحه 75 تا 98 منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: روش شناسي مستندسازي تجربيات سياستي (دانش ضمني) تلفيقي از مدل کشف، تنقيح و تجريد با مدل مرحله اي سياست گذاري عمومي (عنوان عربي: تحديد اُسلوب توثيق التجارب السياسية (المعرفة الضمنية) تركيبة من نماذج الكشف و التنقيح و التجريد مع نموذج مرحلي للبرمجة العامة)
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: روش شناسي
مقاله پوزيتيويسم
مقاله تکثرگرايي روشي
مقاله دانش ضمني
مقاله سياست گذاري بخش عمومي (كليدواژه عربي: تحديد الاسلوب
مقاله الوضعية اليقينية
مقاله التعددية في الاسلوب
مقاله المعرفة الضمنية
مقاله البرمجة العامة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشتريان كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
تجربه عنصر اساسي در دانش ضمني است که توجه روزافزوني را در سياست گذاري بخش عمومي به خود جلب کرده است. اين مقاله در پي ارايه روش شناسي مستندسازي دانش هاي ضمني و تجربيات سياستي، در سازمان هاي عمومي، بر اساس ترکيبي از مدل اکتشاف، تنقيح و تجريد با مدل مرحله اي سياست گذاري عمومي است.
در اين مقاله نخست، به مباني روش شناسانه دانش ضمني مي پردازيم و نشان مي دهيم که تکثرگرايي روش شناختي، در مقابل پوزيتيويسم، بنيان مناسب تري براي سياست گذاري خواهد بود. سپس درباره روش شناسي گزارش هاي مستندسازي بحث کرد و تشريح مساله تکاليف قانوني، سابقه تحليلي از اقدامات پيشين، تحليل و ارايه راه حل و در نهايت ارزيابي نهايي از اجراي طرح، بر اساس شاخص هاي موردنظر را مطرح خواهيم کرد.
در اين مقاله، يک تجربه اجرايي مطالعه شده، جوهره مديريتي آن کشف و در پرتو نظريه هاي مرتبط نقادي و تنقيح مي شود تا آماده ارتقا به سطحي نظري شود. سپس تجريدي نظري انجام مي شود تا مدل مديريتي موردنظر فراهم گردد. در پايان، اين تجربه در قالب مدل مرحله اي سياست گذاري عمومي تشريح مي شود.