مقاله عنوان فارسي: ماهيت شناسي پديده هاي اجتماعي از منظر يک پارادايم تاسيسي (عنوان عربي: تحديد ماهيّة الظواهر الاجتماعية من منظار رؤية رئيسية) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه) از صفحه 7 تا 30 منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: ماهيت شناسي پديده هاي اجتماعي از منظر يک پارادايم تاسيسي (عنوان عربي: تحديد ماهيّة الظواهر الاجتماعية من منظار رؤية رئيسية)
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدوازه فارسي: پارادايم پوزيتيويستي
مقاله پارادايم تفسيري
مقاله پارادايم انتقادي
مقاله پارادايم اجتهادي
مقاله پديده هاي اجتماعي
مقاله عينيت
مقاله اعتبار (كليدواژه عربي: الرؤية اليقينية
مقاله الرؤية التفسيرية
مقاله الرؤية‌ الانتقادية
مقاله الرؤية‌ الاجتهادية
مقاله الظواهر الاجتماعية
مقاله العينية
مقاله الاعتبار)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
يکي از مشخصات هر پارادايم علمي، موضع آن در قبال چيستي پديده هاي اجتماعي و به تعبير دقيق تر، ماهيت شناسي و هستي شناسي امور اجتماعي به مثابه يکي از پيش فرض هاي بنيادين علوم انساني است. در اين نوشتار، ضمن بازخواني پاسخ سه پارادايم عمده در علوم انساني به اين پرسش، به پاسخ «پارادايم اجتهادي دانش ديني» (پاد) پرداخته، آن را تحليل و تبيين و ويژگي هاي آن در پرتو پارادايم هاي رقيب بيان مي کنيم.
از ديدگاه اين نوشتار، در پارادايم اجتهادي، پديده هاي اجتماعي برخلاف ديدگاه پوزيتيويستي (که آنها را عيني و مستقل مي شمارد.) و برخلاف پارادايم انتقادي (که آنها را بر پايه زيرساخت هاي غيرعيني و غيرثابت تحليل مي کند.) و برخلاف پارادايم تفسيري (که آنها را ذهني و غيرمستقل مي خواند)، اموري عيني و حقيقي اما غيرمستقل اند. پارادايم اجتهادي ضمن توجه به برخي عوامل انساني و اجتماعي تاريخي بر آن است که تا حد امکان، عوامل انگيزشي انساني، اجتماعي و تاريخي را در پژوهش علمي کنار گذارد تا به واقعيت عيني مستقل از آدميان دست يابد.
به نظر مي رسد نوشتارهايي از اين دست، زمينه عرضه پارادايم جديدي از دانش را فراهم مي سازد و وجوه امتياز آن را مي نماياند و در نهايت، به تبيين بهتر و مقبول تري از امور انساني و اجتماعي مي انجامد.