مقاله عوامل تاثيرگذار بر انجام فعاليت بدني منظم بر اساس الگوي ارتقا سلامت در زنان ديابتي مراجعه کننده به انجمن ديابت کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در طب جنوب از صفحه 41 تا 51 منتشر شده است.
نام: عوامل تاثيرگذار بر انجام فعاليت بدني منظم بر اساس الگوي ارتقا سلامت در زنان ديابتي مراجعه کننده به انجمن ديابت کرج
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت بدني
مقاله ديابت
مقاله الگو ارتقا سلامت
مقاله عوامل تعيين کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني پور فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: يکي از استراتژي هاي غير دارويي موثر بر ديابت، فعاليت بدني است که تغيير و حفظ آن به علت پيچيدگي اين رفتار ساده نيست. هدف از اين مطالعه شناسايي عوامل موثر بر رفتار فعاليت بدني بر اساس الگوي ارتقا سلامت مي باشد.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه 350 زن مبتلا به ديابت اقدام به تکميل پرسشنامه هاي استاندارد مربوط به سازه هاي خودکارآمدي درک شده (قضاوت فرد درباره تواناييش براي انجام فعاليت بدني منظم در شرايط مختلف)، فوايد و موانع درک شده، حمايت دوستان و خانواده و وضعيت سلامت درک شده نمودند. در تحليل داده ها از آزمون هاي تي، کاي اسکوئر، رگرسيون خطي و رگرسيون لجستيک استفاده گرديد.
يافته‌ها: خودکارآمدي داراي اثر مستقيم و مثبتي بر فعاليت بدني بوده و فوايد درک شده، وضعيت سلامت درک شده و شاخص توده بدني از طريق تاثير بر اين سازه، بر فعاليت بدني تاثير غيرمستقيم دارند. همچنين سازه وضعيت سلامت درک شده علاوه بر تاثير غيرمستقيم داراي اثر مستقيم و مثبتي نيز بر فعاليت بدني بوده و تحت تاثير عواملي از جمله شغل و طول مدت ابتلا به ديابت قرار مي گيرد.
نتيجه گيري: وضعيت سلامت درک شده به عنوان مهم ترين عامل تاثيرگذار بر فعاليت بدني بيماران ديابتي بوده که لازم است به ويژه در بيماراني که مدت زيادي به ديابت مبتلا مي باشند مورد توجه قرار گرفته و با افزايش خودکارآمدي با استفاده از تکنيک هاي گوناگون و تأکيد بر جنبه هاي مختلف فوايد فعاليت بدني اقدام به ارتقاء سطح فعاليت اين بيماران نمود.