مقاله عوامل تاثيرگذار بر رفتار کشاورزان چغندر کار استان خراسان رضوي در زمينه شيوه هاي مديريت پايدار خاک زراعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 101 تا 115 منتشر شده است.
نام: عوامل تاثيرگذار بر رفتار کشاورزان چغندر کار استان خراسان رضوي در زمينه شيوه هاي مديريت پايدار خاک زراعي
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار
مقاله مديريت مزرعه
مقاله پايداري خاک زراعي
مقاله کشاورزان چغندر کار
مقاله ترويج کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرودي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رفتار کشاورزان چغندر کار در زمينه شيوه هاي مديريت پايدار خاک زراعي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر اين رفتار بود. روش شناسي تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي بوده که با رويکرد پيمايش پرسشنامه اي به انجام رسيده است. جامعه آماري اين تحقيق را کشاورزان چغندر کار استان خراسان رضوي تشکيل دادند که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تعداد 375 نفر به عنوان نمونه آماري تعيين گرديدند. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و سازمان هاي اجرايي مربوطه به دست آمد. آزمون مقدماتي براي به دست آوردن پايايي ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرايب آلفاي کرونباخ براي قسمت هاي مختلف پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS بين 0.71 و 0.87 به دست آمد. بر اساس نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي مشخص شد رفتار کلي 21.8 درصد (82 نفر) از چغندرکاران مورد مطالعه در زمينه مديريت خاک زراعي در سطوح «بسيار ضعيف» و «ضعيف»، حدود 42.9 درصد (161 نفر) در سطح «متوسط» و حدود 35.2 درصد (132 نفر) در سطوح «خوب» و «بسيار خوب» قرار داشتند. نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها نشان داد بين ميانگين رفتار چغندرکاران در زمينه مديريت خاک زراعي در رابطه با بکارگيري روش آبياري تحت فشار، آزمايش خاک، مددکار ترويج، عضويت در تعاوني توليد روستايي و نحوه زراعت چغندرقند اختلاف معني دار وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره گام به گام نشان داد که متغيرهاي ميزان تحصيلات، عمل به رهنمودهاي ترويجي، منابع اطلاعاتي، عملکرد محصول چغندرقند، تماس هاي ترويجي، سن کشاورز، تجربه کشت چغندرقند و عيار چغندرقند در مجموع توانايي تبيين 44.2 درصد از تغييرات عملکرد رفتاري چغندرکاران را در زمينه مديريت خاک زراعي بر عهده داشتند.