مقاله عوامل دموگرافيک موثر بر مشارکت زنان روستايي در برنامه هاي ترويجي: مطالعه موردي شهرستان سنقر و کليایي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه 115 تا 133 منتشر شده است.
نام: عوامل دموگرافيک موثر بر مشارکت زنان روستايي در برنامه هاي ترويجي: مطالعه موردي شهرستان سنقر و کليایي
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله زنان روستايي
مقاله برنامه هاي آموزشي ­ ترويجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيگي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بني عامريان ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش پيش رو پژوهشي از نوع توصيفي ­ هم بستگي است، که با هدف تعيين ميزان مشارکت زنان روستايي در برنامه هاي آموزشي ­ ترويجي و شناسايي مهم ترين دلايل مشارکت و نبود مشارکت در اين برنامه ها صورت گرفته است.
جامعه آماري پژوهش را 2199 نفر از زنان روستايي شهرستان سنقر و کليايي در استان کرمانشاه تشکيل مي دهند که 327 نفر از آنان، با روش نمونه گيري چندمرحله يي و به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند. ابزار اصلي پژوهش پرسش نامه است، که ضريب آلفاي کرون باخ، بيان گر پايايي مناسب مقياس هاي طراحي شده آن است (براي بخش دوم 0.94 و براي بخش سوم 0.95) و براي تحليل داده ها نيز از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
نتايج پژوهش نشان مي دهد ميزان مشارکت زنان روستايي در برنامه هاي آموزشي ­ ترويجي کم تر از متوسط است. بر پايه پاسخ هاي داده شده، تبعيض هاي جنسيتي، نبود اجازه براي حضور زنان در فعاليت هاي گروهي، پايين بودن سواد، فقر اقتصادي خانواده، و نبود آگاهي نسبت به شيوه برخورد با زنان،از مهم ترين دلايل مشارکت نکردن، و تماس زياد با مروجان، افزايش توليد و درآمد، خوشنودي از برنامه هاي آموزشي ­ ترويجي گذشته، و علاقه مند بودن به کشاورزي، از مهم ترين دلايل مشارکت است. بر پايه تحليل رگرسيون، سطح تحصيلات، سن، و سطح تحصيلات همسر، از عوامل موثر بر ميزان مشارکت زنان روستايي در برنامه هاي آموزشي ­ ترويجي اند.