مقاله عوامل فردي مرتبط با بستري مجدد بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 109 تا 112 منتشر شده است.
نام: عوامل فردي مرتبط با بستري مجدد بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي احتقاني قلب
مقاله بستري مجدد
مقاله همبستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بطحايي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اشك تراب طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: زهري انبوهي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عزتي ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حدود 5 ميليون نفر در ايالات متحده مبتلا به نارسايي احتقاني قلب مي باشند و هر ساله بيش از 1.5 ميليون مورد جديد تشخيص داده مي‌شود. بستري مجدد در بيماران مبتلا به اين بيماري حدود 10 تا %50 طي 6-3 ماه بعد از ترخيص است.
هدف: پژوهش حاضر به منظور تعيين عوامل فردي مرتبط با بستري مجدد بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب (كلاس 2 و 3) در بخش داخلي قلب بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1387 انجام گرفت.
مواد و روشها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي همبستگي است. تعداد 110 نفر از زنان و مردان مبتلا به نارسايي احتقاني قلبي به روش نمونه گيري سهميه اي مبتني بر هدف از محيط پژوهش انتخاب شده و بر اساس سابقه بستري طي 6 ماه گذشته در دو گروه قرار گرفتند. اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه از خود بيمار و رجوع به پرونده جمع آوري شد. داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون هاي آماري و نرم افزار SPSS 15 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها:
61.8% نمونه هاي پژوهش طي 6 ماه گذشته بستري مجدد داشتند و سه عامل (سن بالاتر و سطح تحصيلات و درآمد پايين تر) بر ميزان بستري مجدد اين بيماران تاثير گذار بود. به اين صورت كه سن، رابطه مستقيم و سطح تحصيلات و درآمد رابطه غير مستقيم با ميزان بستري مجدد اين بيماران داشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه عوامل فردي كه برخي از آنها غير قابل تعديل هستند خطر بستري مجدد در بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلبي را افزايش مي دهند.