سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

تکتم محتشمی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی
حبیب اله سلامی – دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهرا

چکیده:

در این مطالعه عوامل متمایز کننده مشتریان کم ریسک از مشتریان ریسکی بانک با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به ۵۶۹۰ تسهیلات داده شده به مشتریان حقوفی در بین سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ و با بکارگیری الگوی تجزیه و تحلیل تشخیصی شناسایی شده است . نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که در بین عوامل مرتبط با ویژگیهای اعتباری مدیریت شرکت، تعداد حسابهای بانکی، داشتن ضامن و تعداد چکهای برگشتی، دارای بیشترین اهمیت در ایجاد تمایز میان وام گیرندگان بازپرداخت کننده و قصورکنندگان هستند . در میان متغیرهای مرتبط با ویژگیهای تسهیلات اعطایی، تسهیلات از نوع میان مدت، تسهیلات از نوع بلند مدت، زمان تنفس، قرارداد از نوع قرض الحسنه، فروش اقساطی و تعداد اقساط و در میان متغیرهای مرتبط با نوع و محل فعالیت شرکت، فعالیت در قالب تعاونیهای روستایی، فعالیت در استانهای خاص و نیز وقوع خشکسالی مهمترین عوامل متمایز کننده مشتریان کم ریسک و ریسک بانک می باشند . عوامل مشخص شده در این
مطالعه می تواند در شناسایی ریسک اعتباری مشتریان و رتبه بندی ایشان مورد استفاده قرار گیرد